Loader

Alternativne riesenie sporov

Zákonom č. 391/2015 Z. z. o  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa na Slovensku zavádza nový spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak ani výzva spotrebiteľa neprinesie želaný výsledok, spotrebiteľ sa môže obrátiť na jeden zo subjektov ARS. Tento subjekt konkrétny prípad posúdi a  môže začať proces ARS, ktorý predstavuje rýchlejší a  menej nákladný variant oproti súdnemu konaniu či mediácii.

Na aký subjekt ARS sa spotrebiteľ môže obrátiť?

Subjektmi ARS sú:Subjektmi ARS sú:

  • zákonom stanovené orgány
    • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pre sporyvyplývajúce zo zmlúv o dodávke elektriny, plynu, tepla, vody)
    • Úrad pre reguláciu elektronických komunikáciía poštových služieb (napr. pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení k internetu, s mobilnými operátormi či s doručovateľskými spoločnosťami)
    • Slovenská obchodná inšpekcia (ostatné spory s  výnimkou sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb)
  • iné oprávnené osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR na základe vlastnej žiadosti (napr. združenie na ochranu práv spotrebiteľov)

Kedy sa spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt ARS?

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS, ak predávajúci neodpovie na žiadosť spotrebiteľa o nápravu do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ak na ňu odpovie zamietavo.

Výhody alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

LACNÉ

Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne využiť na alternatívne riešenie svojho sporu niektorý z orgánov ustanovených zákonom, riešenie sporou je bezplatné. Iné subjekty, ktoré budú môcť riešiť spor na základe toho, že ich Ministerstvo hospodárstva SR zapíše do zoznamu, si môžu určiť poplatok za podanie návrhu najviac do výšky 5 eur.

RÝCHLE

Alternatívne riešenie sporu by mal subjekt ARS ukončiť do 90 dní od jeho začatia. V osobitne zlo- žitých prípadoch zákon pripúšťa predĺženie tejto lehoty o 30 dní, a to aj opakovane.

DOSTUPNÉ

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať elektronicky (napr. mailom), listinne (zaslať poštou) alebo ústne priamo u subjektu ARS. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť aj jednoduchý formulár zverejnený na web stránke každého subjektu ARS, ktorého vzor je aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Formulár stačí vyplniť a zaslať subjektu ARS, ktorý si spotrebiteľ pre riešenie sporu vybral.

EFEKTÍVNE

Dohoda o vyriešení sporu, ktorú obe strany podpíšu, je záväzná rovnako ako iná zmluva. Pokiaľ jedna zo strán dohodu nedodrží, druhá strana sa môže domáhať ochrany svojho práva aj súdnou cestou. Ak k dohode nedôjde napriek zjavnému porušeniu práv spotrebiteľa, subjekt ARS vypracuje odôvodnené stanovisko slúžiace spotrebiteľovi ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

FLEXIBILNÉ

Zákon umožňuje, aby riešenie sporu prebiehalo bez fyzickej prítomnosti strán sporu. Všetky pí- somnosti môžu strany sporu doručovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis nie je potrebný.

PROFESIONÁLNE

Subjektom ARS môžu byť iba zákonom stanovené orgány vo vymedzených oblastiach a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR, ktoré splnia zákonom požadované kritéria potrebné na zápis do zoznamu. Zákon stanovuje aj prísne požiadavky na osoby poverené riešením konkrétnych sporov, napr. vzdelanie, odbornosť, prax v riešení sporov, bezúhonnosť či dôveryhodnosť.

POVINNÉ

Predávajúci musí zo zákona so subjektom ARS spolupracovať, inak mu hrozí sankcia vo forme pokuty. Subjekt ARS je tiež oprávnený zverejniť identifikačné údaje predávajúcich, ktorí nebudú spolupracovať na ARS, na tzv. „čiernej listine“.

Kategórie